O Wydziale Edukacji Prawnej

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz § 9 ust. 2 i 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany został Wydział do spraw Edukacji Prawnej, którego celem jest szerzenie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez realizację szeregu inicjatyw edukacyjnych.

Wydział do spraw Edukacji Prawnej działa w ramach Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w związku z czym ściśle współpracuje z Wydziałem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego, co z pewnością pozytywnie wpłynie na działania w ramach edukacji i pomocy prawnej społeczeństwa.

Do zadań Wydziału do spraw Edukacji Prawnej należy przede wszystkim realizacja programów, projektów, wykładów i innych działań pomagających w dotarciu do jak największej liczby obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które narażone są na co dzień na negatywne zjawiska demoralizacji. Podkreślić jednak należy, że inicjatywy podejmowane przez Wydział do spraw Edukacji Prawnej skierowane są nie tylko do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ale także do osób pełnoletnich, w tym osób starszych.

Celem zapoznania się z działalnością Wydziału do spraw Edukacji Prawnej zapraszamy do śledzenia aktualności.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych